Vergi Hukuku

Ofisimiz temel vergilerle ilgili uyuşmazlıklar, vergi ve mali hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıkların dava öncesi çözüm yolları (vergi uzlaşmaları, düzeltme talepleri vb), vergi suç ve cezaları (vergi cezaları iptali, vergi ziyaı ve kaçakçılık suçları, inceleme raporları ve komisyon kararları)  ve gümrük mevzuatı alanından kaynaklanan hukuki sorunların çözümünde müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ofisimiz vergi hukuku alanında kısaca aşağıdaki hizmetleri vermektedir: 

•Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü için sonuç alma,

•Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için dava açılması ve dava sürecinin takibi,

•Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay da bulunan davalarda teknik ve hukuki destek sağlanması ve çözüm üretilmesi,

•Tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurma,

•Vergi Daireleri nezdinde, vergi yapılandırma süreçleri için başvuru yapılması ve takibi,

•Vergi ihtilaflarına ilişkin mukteza sürecinde teknik ve hukuki destek verilmesi,

•Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin yol gösterme, temsil etme, ortaya çıkan vergi hukuku cezalarının uzlaşmayla çözülmesinin sağlanması,

•Şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması, uzlaşma konusunda vergi danışmanlığı yapma,

•İdari makamlardan özelge ve görüş alınması,

•Uluslararası ve yurt içi vergi planlaması konularında ve vergi hukuku uygulamalarında danışmanlık verme: İç denetim ve inceleme aşamalarına yönelik destek, mevzuata uyum çalışmaları ve peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılmasının sağlanması,

•Transfer fiyatlandırması, gümrük uzlaşmaları ve incelemeleri hizmeti verme,

•Vergi incelemesi, transfer fiyatlandırması danışmanlığı,

•Vergi incelemelerinde teknik doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi,

•Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri öncesinde vergisel risk tespiti, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve vergisel anlaşmaları da dikkate alarak, birleşme- devralma ve bölünme işlemleri sırasında şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması gibi hizmetleri.

•Vergi hukuku bölümleri olan; kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları; resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı.

VERGİ HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ 

AV. KADİR ÇEKİN