Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul yatırımcılarına, arsa sahiplerine ve inşaat şirketlerine; gayrimenkul alımı işlemleri, inşaat sözleşmeleri, imar ve yapılaşma işleri, kentsel dönüşüm ile gayrimenkul satışları konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri veren ofisimiz; İmar Planı ve İmar Uygulamaları İptal ve Tazminat Davaları, İmar Planlarının Değiştirilmesi, İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak, Kamulaştırma, Mühürleme, Yıkım, Para Cezası, İmar Affı ve Tapu Tahsis Belgesi ile karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak bu alanlarda gerekli davaların açılması ve açılan davalarda savunmaların üstlenilmesi gibi avukatlık hizmetlerini de vermektedir. 

Gayrimenkul Hukuku alanında hizmet verdiğimiz konulardan bazıları aşağıdadır:

•Tapu işlemleri ve davaları

•Gayrimenkulün mevcut imar ve kadastral durumunun incelenmesi, imar planı değişikliği, parselasyon/ifraz/tevhid gibi imar uygulamaları ve imar hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri,

•Gayrimenkul sözleşmeleri

•Tapu iptal ve tescil davaları

•İhaleden gayrimenkul edinmesi işlemleri

•Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şuyu)

•Tahliye davaları

•Kat mülkiyeti ile ilgili uyuşmazlıklar

•Müdahalenin men'i ve ecri misil davaları

•Kiralama sözleşmeleri

•Gayrimenkuller üzerinde ipotek, intifa, sükna, üst hakkı, geçit hakkı gibi ayni hakların tesisi ve kaldırılması,

•Alım – Satım sözleşmeleri

•Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

•Gayrimenkul finansmanı

•Yabancıların mülk edinmesi

•1/1000, 1/5000, 1/10.000,1/25.000 Ölçekli İmar Planlarının İptali Davaları

•Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi

•Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları

•Yıkım Kararlarının İptali Davaları

•İnşaat projelerinde teslimde gecikme, işin uzaması, iş değişiklikleri, ilave iş ve eskalasyon gibi taleplerden kaynaklanan davalar,

•İnşaat projelerinde ayıplı işlerden kaynaklanan davalar,

•İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni başvuruları,

•İmar affı başvuruları,

•Kentsel dönüşüm konusunda ortaya çıkabilecek sorunların çözümü

•Akaryakıt Depolama ve Dağıtım terminallerinin inşa ve korunması için imar değişiklik ve inşaat izin süreçlerinin takibi, inşaat sözleşmelerinin müzakeresi ve düzenlenmesi

•İdarenin imar planı, ÇED, inşaat ruhsatı, inşaat, işletme ve üretim lisansları iptal kararlarının yürütmelerinin durdurulması ve iptali kararlarının alınması

•AVM ve iş merkezi yönetim planlarının hazırlanması, kat malikleri kurul toplantılarının düzenlenmesi, yönetim planı ve kat malikleri arası sorunların giderilmesi

•İşveren ve alt yüklenici tarafı olarak inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere sürecinde danışmanlık verilmesi

•Kira, ipotek, üst hakkı, intifa sözleşmeleri ile bunların tapuya şerhi ve kaldırılması

•Belediyeler ile Yap-İşlet-Devret Projelerinin geliştirilmesi

•Arazi geliştirme, imar değişikliği ve inşaat izin süreçlerinin yönetilmesi

•Kamulaştırma (İstimlak) İptali Davaları

•Kamulaştırmasız El Atma ve Ecri-misil Davaları

•Bedel Tespiti ve Tescil Davaları

•Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi

•Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları

•Koruma Kurulları kararlarının iptali davaları

•Doğal sit alanlarında yapılaşmaya ilişkin davalar

•Doğal sit alanlarında madencilik faaliyetleri

•Sit alanlarında derecelendirmeye dair uyuşmazlıklar

•Arkeolojik sit alanlarında yapılaşmaya ilişkin davalar

•Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararlara idari itirazlar

•Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarının iptali davaları

•Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları kararlarının iptali

•Koruma amaçlı imar planlarına idari itiraz ve iptal davaları

•İmar Planı değişiklileriyle ilgili idari davalar

•Sit alanlarında (doğal, arkeolojik, kentsel, tarihi ve diğer karma sitler)  mülkiyeti bulunanların, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muafiyet ve istisnalardan yararlanmaları

•Koruma altına alınan taşınmazlarla ilgili yapılacak her türlü uygulamalar, izinlerin alınmasına yönelik idari başvurular

•Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları ve sit alanlarında izinsiz müdahale ve fonksiyonu dışında kullanmaya karşı uygulanan cezai yaptırımlara karşı korunma

•Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller ve bu varlıkların koruma alanlarında ruhsatsız, sit alanlarında imar planı hükümlerine aykırı idari ve cezai yaptırımlara karşı hukuki başvurular,  gerekli izinlerin alınmasında hukuk danışmanlığı

•Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının maliklerine Bakanlıkça ve Mahalli idarelerce yapılacak yardımlara başvuru sürecinin yönetilmesi

•Vakıf veya kısmen gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde olan korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanlarının kamulaştırılmasından kaynaklanan davalar

GAYRİMENKUL HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. ABDURRAHMANG ÖK

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ

AV. AHMET CÜNEYD GÜLCAN