Sağlık Hukuku

Ofisimiz tarafından sağlık alanının organizasyon, idare ve denetlenmesi, sağlık personelinin tıbbi müdahalelerinden doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşlarının denetimi, yönetimi, kurumsal sorumlulukları, sağlık uygulama tebliğinden ve diğer geri ödeme sistemleriyle yaşanan uyuşmazlıklar, sağlık çalışanlarının mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında hizmet verilmektedir. 

Ayrıca, eczacılık Hukuku, İlaç Hukuku, Kozmetik Hukuku alanında, sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketlere, eczanelere, hastanelere, derneklere, diğer sağlık kuruluşlarına hizmet verilmektedir. Özellikle eczanelerin geri ödeme kurumları ile ilaç temin protokollerinden kaynaklı yaşadığı sorunlar, ilaç ve medikal şirketlerinin ilaç hammaddelerine ve üretim, dağıtım, distribütörlük, klinik araştırmalarına ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması, hastane ruhsatlandırma süreçleri konularında hukuki destek verilmektedir.

Sağlık ürünleri konularındaki sektör bilgimizi tecrübelerimizle birleştirerek CE, UBB işlemlerinde düzenleyici kurallara uyum konularında da müvekkillerimize destek verilmektedir.

Sağlık turizmi konusunda ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, irtibat ve şube ofislerinin kurulması, yabancı hasta ve sağlık kurumu arasındaki hukuki metinlerin düzenlenmesi konusunda hizmet verilmektedir.

Ofisimiz, özel hastaneler ve hekimlerin sık sık karşılaştığı malpraktis (hekim sorumluluğu ) davaları, hatalı tıbbi girişimler sonucunda hasta ve hasta yakınları tarafından açılan ceza ve tazminat davaları, doktor hatalarına karşı açılan tazminat davaları, yazılı onam formları, taahhütnameler, bilgilendirme yazılarının güncel Yargıtay kararlarına göre oluşturulması, hekimler ve hastaneler için mesleki sorumluluk sigorta poliçelerinin gerekli tüm klozları içerip içermediği ve teminat miktarlarının rasyonel olup olmadığı konularında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Ofisimiz, özel hastanelerin karşı karşıya kaldığı; gerek Sosyal Güvenlik Kurumu, gerekse T.C Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan cezai yaptırımların iptali, özellikle sözleşmeye aykırılık sebebiyle Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) tarafından özel hastanelere uygulanan yaptırımların hukuka aykırılıklarının tespiti ve iptali konularında uyuşmazlıkların çözümünde hizmet sunmaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

• Sağlık kuruluşlarına hukuki danışmanlık

• Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu

• Hasta ve Hekimin Hakları

• Diş Hekiminin Sorumluluğu

• Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

• Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları, hastaları ve devlet kurumları ile aralarında gerçekleşecek sözleşmelerin kanuna uygun şekilde düzenlenmesi ve hazırlanması, 

• Sağlık Bakanlığının izin prosedürleri hakkında hukuki danışmanlık verilmesi,

• Sağlık alanında çalışan personelin teşhis ve tıbbi müdahale hatalarından kaynaklanan ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davalarının takibi, 

• Hastaların ve sağlık personeli çalışanlarının sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,

• Hekimlerin malpraktisten kaynaklanan cezai ve sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin davalarının takibi,

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları arasında SUT’un uygulanmasına yönelik ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi,

• Devlet kurumlarına sağlık sunucuları adına yapılacak başvuru ve itiraz ile idari davaların takibi,

• İlaç ham maddelerine, cihaz ve malzemelerine ilişkin üretim, dağıtım, distribütörlük ve klinik araştırmalarında düzenlenecek sözleşmelerin hazırlanması,

• İlaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi.

SAĞLIK HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. VOLKAN AYAZ

AV. ALİ YİNANÇ

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ