İdare Hukuku

Ofisimizce, başta idarenin tek taraflı işlemleri, idari yaptırım kararlarına itirazlar, idare ile akdedilen sözleşmeler, kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü, belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi gibi konular olmak üzere; idare hukuku kapsamına giren tüm konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ofisimizce, idari işlemlerden etkilenenlerin haklarını savunmak adına iptal ve bu hakların zarar görmesi halinde tam yargı davaları açılarak takipleri yapılmakta, koşulların oluşması halinde istinaf ve temyiz aşamalarında da temsile devam edilmektedir. İdare hukukunun kapsamına girecek idarenin özel hukuk sözleşmeleri, idari para cezaları gibi diğer konularda da hukuki destek sağlanmaktadır.

Ofisimiz özellikle anti-damping, rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi, kamu ihale işlemleri, idari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü, belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi ve benzer diğer konularda hizmet vermektedir.

Ofisimiz, özel düzenleme ve denetime tabi piyasalarda faaliyet gösteren müvekkillerine mevzuat ile uyum ve bağımsız kurum, kurul ve üst kurullar nezdinde başvuru ve ilişkiler konusunda da danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır.

İdare hukuku alanında hizmet sunduğumuz konulardan bazıları aşağıdadır: 

•İptal Davaları

•Tam Yargı Davaları

•Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları

•Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları

•Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

•Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları

•İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları

•Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık Ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Dava Vekilliği Ve Davanın Takibi

İDARE HUKUKU AVUKATLARIMIZ

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ

AV. CENGİZ KÖMÜRCÜ 

AV. KADİR ÇEKİN