İcra İflas Hukuku

Ofisimiz, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmakta,  alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de yürütmektedir.

Ofisimiz tarafından verilen diğer hizmetlerden bazıları:

Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,

Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,

Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi,

Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi,

İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması,

İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,

En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi.

Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi,

Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması,

Ticari ve şahsi alacakların tahsili ile ilgili İlamlı ve İlamsız İcra takiplerinin hazırlanması ve açılması,

Şahıs ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlanması,

Alacaklılar ile uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,

Kambiyo senetlerine müstenit haciz yolu ile takip,

Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile takip,

Yeni Çek Yasası uyarınca; Karşılıksız Çek Keşide etme ile ilgili suç duyurularında bulunulması ve süreçlerin takibi,

İhtiyati Haciz,

Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi,

Konkordato ilanı,

Menfi tespit ve İstirdat Davalarının takibi,

İstihkak Davalarının takibi,

İhalenin Feshi Davalarının takibi.

İCRA - İFLAS AVUKATLARIMIZ

AV. AHMET KÜRŞAT SAĞBAŞ